PREHRANA V KOPRU IN NA NJEGOVEM PODEŽELJU OD ANTIKE DO KONCA 19. STOLETJA

RAZSTAVA – MOSTRA

PREHRANA V KOPRU
IN NA NJEGOVEM PODEŽELJU
OD ANTIKE DO KONCA 19. STOLETJA

L’ALIMENTAZIONE A CAPODISTRIA
E NEL SUO CONTADO DALL’ANTICHITÀ
ALLA FINE DELL’OTTOCENTO

petek | venerdì, 24 | 9 | 2021, ob |alle 12.00
Pokrajinski arhiv Koper
Archivio regionale di Capodistria

 

Vabilo

Avtorji razstave / Autori della mostra:
Deborah Rogoznica, Zdenka Bonin (PAK/ARC),
Marko Bonin, Tina Novak Pucer (PMK/MRC)
Flavio Bonin (PMSMP),
Verena Vidrih Perko (GM)

Fotografije / Fotografie: Fototeka PMK Fototeca MRC, Fototeka / Fototeca PMSMP, Fototeka PAK / Fototeca ARC,
Fototeka Javni zavod Krajinski park Strunjan / Fototeca Ente Pubblico Parco naturale di Strugnano
Lektoriranje / Revisione dei testi: Jože Hočevar
Prevod / Traduzione: Daniela Milotti Bertoni
Oblikovanje in priprava za tisk / Progetto grafico e impaginazione: Leon Bevk s. p.
Tisk / Stampa : BENS d.o.o.

Informacije o razstavi / Informazioni sulla mostra:
Pokrajinski Arhiv Koper – Archivio Regionale di Capodistria
Kapodistiriasov trg/Piazza Kapodistrias, 1
6000 Koper-Capodistria
Tel: +386 – 5 – 6271 – 824
tajnistvo@arhiv-koper.si

Pokrajinski muzej Koper – Museo regionale di Capodistria
Kidričeva ul. / via Kidrič 19,
6000 Koper – Capodistria
Tel: +386 – 41 – 556 – 644
info@pokrajinskimuzejkoper.si