Zakonodaja

Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva v arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo, 75/2017
Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom 66/2016
Pravilnik o strokovnih izpitih in pridobivanju strokovnih nazivov na področju varstva arhivskega gradiva 33/2017
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Koper 67/2003
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 42/2017
Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta 85/2016
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A) 51/2014
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih 30/2006

Zakonodaja – prenehala veljati

Zakoni in podzakonski akti, ki jim je prenehala veljavnost s sprejetjem novih aktov.

Pravilnik o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva 48/2008
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva 23/2013
Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi tarif pri uporabi arhivskega gradiva 87/2008
Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva 101/2008
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 86/2006