O nas

Arhiv je ustanova, ki hrani pisano, risano, fotografirano, tiskano, filmano ter magnetno, optično ali kako drugače zapisano gradivo, ki je poročevalec časa, v katerem je nastalo. Pokrajinski arhiv Koper je del arhivske mreže v Republiki Sloveniji in pokriva območje šestih upravnih enot: Koper, Izola, Ilirska Bistrica, Piran, Postojna in Sežana.

Pokrajinski arhiv Koper kot javni zavod s področja kulture opravlja javno službo, zato njegovo delovanje vpliva tako na lokalno kot na širšo skupnost. Uporabnikom posreduje gradivo v pravne in raziskovalne namene, izobražuje uslužbence javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom in druge zainteresirane predstavnike zasebnih pravnih oseb, svetuje in posreduje gradivo pri izdelovanju mladinskih raziskovalnih nalog, sodeluje z univerzo in šolami pri opravljanju redne prakse pod mentorstvom strokovnih delavcev PAK, pripravlja občasne tematske razstave ter po dogovoru z osnovnimi in srednjimi šolami ter univerzo organizira pedagoške delavnice oz. vodenje po arhivu s predstavitvijo najdragocenejšega arhivskega gradiva.

Arhiv opravlja naslednje naloge:

► evidentiranje in vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, dajanje pojasnil javnopravnim osebam v zvezi z ohranjanjem, materialno varnostjo, celovitostjo in urejenostjo dokumentarnega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom,

► dajanje pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva,

► vodenje dokumentacije o javnopravnih osebah, ki so dolžne izročati arhivsko gradivo arhivu,

► strokovna obdelava arhivskega gradiva: urejanje, popisovanje, izdelava arhivskih pripomočkov za uporabo in zagotovitev dostopnosti arhivskega gradiva,

► vodenje evidenc o arhivskem gradivu,

► evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva, priprava strokovnih predlogov za razglasitev dokumentarnega zasebnega gradiva za arhivsko gradivo in vodenje evidenc o njem,

► skrb za dostopnost javnega in zasebnega arhivskega gradiva,

► izdajanje potrdil, overjenih izpisov, prepisov in kopij dokumentov v fizični in elektronski obliki, s katerimi se potrdi istovetnost z izvirnimi dokumenti,

► hranjenje, materialno varovanje in objavljanje arhivskega gradiva,

► strokovno svetovanje uporabnikom arhivskega gradiva ter imetnikom in lastnikom javnega in zasebnega arhivskega gradiva,

► opravljanje kulturne, vzgojne in izobraževalne dejavnosti v zvezi z arhivskim gradivom, opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom in izdajanje publikacij.

Stanje fondov in zbirk iz evidence fondov na dan 31.12.2018. Pokrajinski arhiv Koper hrani 961 fondov in zbirk oziroma 6528,6 tekoča metra gradiva. Spodaj je prikazano stanje po strukturi fondov in statistika po številu fondov in tekočih metrih.

Statistika fondov in zbirk PAK
struktura fondov št. fondov tekoči metri
uprava

347

2765,7

pravosodje

91

1879,1

šolstvo, kultura, znanost

151

538,9

gospodarstvo

122

802,6

zdravstvo in socialna varnost

10

31

politične organizacije in združenja 71

307,8

civilna društva in združenja 47

42,3

verske skupnosti

2

0,6

rodbinski in osebni fondi

81

75,8

zbirke

39

85,1

SKUPAJ

961

6528,6

 

Organizacijska shema
Organizacijska shema

Organa zavoda, ki vplivata na delovanje in poslovanje zavoda, sta direktor in svet zavoda.

Svet zavoda ima tri člane – predstavnika ustanovitelja, ki ga je imenovala Vlada Republike Slovenije (dr. Branko Šuštar, član), predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga je imenovala Kulturniška zbornica Slovenije (dr. Flavio Bonin, član) in predstavnika delavcev, ki so ga izvolili delavci arhiva (Mirjana Kontestabile Rovis, predsednica). Svet je bil imenovan februarja 2016.