Interni akti

POSLOVNIK O DELU SVETA ZAVODA POKRAJINSKEGA ARHIVA KOPER

TARIFNI PRAVILNIK POKRAJINSKEGA ARHIVA KOPER

POSLOVNIK KOMISIJE ZA PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI

STRATEŠKI NAČRT POKRAJINSKEGA ARHIVA KOPER ZA OBDOBJE 2015 – 2019

NAVODILO ZA UPORABO ARHIVSKEGA GRADIVA V ČITALNICAH POKRAJINSKEGA ARHIVA KOPER (ital)

PRAVILNIK O ODDAJI JNMVV PAK

NAVODILO ZA UPRAVLJANJE S TVEGANJI V PAK

PRAVILNIK O NAČINU OBVEŠČANJA JAVNOSTI Z OBJAVO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V MEDIJIH

PRAVILNIK O RAVNANJU Z ARHIVSKIM GRADIVOM POD ZAPORO